REGULAMIN ZAKUPÓW

Regulamin MamyPomyslNa.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym mamypomyslna.pl działającym pod adresem: mamypomyslna.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a)    Sprzedawcy – rozumie się przez to mamypomyslna.pl z siedzibą w Karczewie, ul. Lelewela 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców o numerze NIP 5321991072, REGON 362212397
b)    Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
c)    Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy mamypomyslna.pl, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym mamypomyslna.pl
d)    Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.
e)    Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, uwzględniającą Koszt dostarczenia Towaru.
f)    Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub zamówienia złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. 


Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

 

Rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. mamypomyslna.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego mamypomyslna.pl. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego mamypomyslna.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

Warunki realizacji Zamówienia

 1. Klient składa zamówienie, wskazując na produkt/y, którym/i jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia.
 2. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzymuje e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz z linkiem do pobrania zakupionych e-Booków.

Warunki techniczne niezbędne do korzystania z książek elektronicznych 

UWAGA! Przed zakupem książki elektronicznej w sklepie mamypomyslna.pl, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik książki, obsługuje format w jakim jest ona zapisana - PDF. mamypomyslna.pl nie gwarantuje, że zakupiona na mamypomyslna.pl książka (e-Book) otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych. 

UWAGA! Przed zakupem książki elektronicznej w sklepie mamypomyslna.pl, Klient powinien sprawdzić, czy sposób przygotowania książki, odpowiada jego wymaganiom. Klient ma możliwość sprawdzenia jakości przygotowania książki, poprzez pobranie jej fragmentu, dostępnego na stronie opisu książki.
Przed zakupem książki, Klient zgadza się licencję, która obejmuje:
- brak możliwości drukowania,
- brak możliwości kopiowania tekstu.
- brak możliwości udostępniania i rozpowszechniania

 

Zasady płatności

 1.  Płatność za towar realizowana jest przez zewnętrznego dostawcę – firmę PayU, w ramach której wspierane są transakcje kartowe oraz przelewy tradycyjne i szybkie przelewy do większości Polskich banków.

Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamacje na adres: kontakt@mamypomyslna.pl w przypadku, gdy:
  • zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,
  • Klient dokona zapłaty ze produkt, ale nie otrzyma linku do pobrania książki, gdy Klient poinformuje mamypomyslna.pl o braku produktu a w ciągu 3 dni roboczych od informacji od Klienta, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania produktu.
 2. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez mamypomyslna.pl potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.
 3. mamypomyslna.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 5 (pięć) dni. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez mamypomyslna.pl, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

Ochrona danych osobowych

 1. Klient dokonując zakupu w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane te zostaną wykorzystane do przesłania zakupionego towaru a także jego aktualizacji
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizowanie zamówień Klienta w Sklepie. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

Faktury VAT

 1. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT i prowadzi sprzedaż nierejestrowaną. Na życzenie klienta zostanie wystawione i przesłane potwierdzenie zakupu. Klient zgadza się na wystawienie potwierdzenia w formie elektronicznej. Zgłoszenie prośby o wystawienie potwierdzenia klient powinien zgłosić na adres kontakt@mamypomyslna.pl w ciągu 7 dni od daty zakupu.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2017
 2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.